showcase image

طراحی و ساخت پکیج های شیمیایی و تجهیزات مورد نیاز

در این طراحی با استفاده از روش SJP گازهای فلر در پکیج حذف می گردد